Jakie zadania ma kierownik budowy?

Na każdym placu budowy konieczne jest nadzorowanie wszystkich prowadzonych działań. Muszą być one zgodne nie tylko z założeniami projektowymi, ale także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Za to, w jaki sposób przebiegają prace budowlane, odpowiada kierownik budowy. Wyjaśniamy, jakie obowiązki nakładają na kierownika budowy przepisy prawa budowlanego.

Kierownik budowy – osoba odpowiedzialna za przebieg inwestycji

Zatrudnienie kierownika budowy należy do obowiązków inwestora. Oddaje on w ręce specjalisty prowadzenie dokumentacji związanej z budową oraz nadzorowanie wszystkich prac, które powinny przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego, a także założeniami projektu budowlanego. Kierownik budowy jest jedną z najważniejszych osób, które odpowiadają za przebieg inwestycji budowlanej, dlatego musi posiadać odpowiednie uprawnienie oraz doświadczenie.

Jakie obowiązki nakłada na kierownika budowy prawo budowlane?

Pierwszym obowiązkiem kierownika budowy jest odbiór placu budowy od inwestora, a także jego odpowiednie zabezpieczenie. Oznacza to, że kierownik budowy zobowiązany jest do właściwego przejęcia od inwestora terenu przeznaczonego pod budowę oraz znajdujących się na nim obiektów, urządzeń i maszyn, a także podlegających ochronie elementów środowiska naturalnego i elementów środowiska kulturowego. Teren przeznaczony pod inwestycję powinien zostać m.in. ogrodzony oraz musi zostać na nim umieszczona tablica informacyjna. Kolejnym obowiązkiem kierownika budowy jest dokonywanie niezbędnych wpisów w dokumentacji budowlanej, a także planowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu wywiązanie się z przepisów BHP, których należy przestrzegać na terenie budowy. Kierownik budowy nadzoruje i zatwierdza poszczególne etapy wykonywanych robót budowlanych, informując o ewentualnych problemach inwestora oraz organy nadzorujące. Niezwykle ważnym zadaniem kierownika budowy jest dbanie o to, aby wykonawcy wywiązywali się ze swoich obowiązków, realizując poszczególne etapy budowy w sposób zgodny z założeniami projektowymi oraz przepisami prawa budowlanego. Co więcej, do zadań kierownika budowy zaliczamy także m.in.:

  • zorganizowanie i nadzorowanie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • przestrzeganie terminów związanych z realizacją poszczególnych etapów inwestycji budowlanej,
  • nadzór i wdrażanie rozwiązań niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy oraz osób postronnych,
  • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • zgłoszenie budynku do odbioru,
  • uczestniczenie w odbiorze budynku oraz usunięcie wykrytych nieprawidłowości,
  • zgłoszenie inwestorowi odbioru budynku oraz jego przekazanie do użytkowania.

Galeria

projekt domu

Galeria

Budowa domu

Posiadamy bogate doświadczenie
- jesteśmy już od 20 lat w branży